Publikacja sprawozdania finansowego – Bilansu za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.)

sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem sporządzone na dzień 31.12.2018r, wraz z załącznikami, zostało opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Świeciu ul. Hallera 9, 86-100 Świecie.

Kliknij tutaj

Informacje

Rejestr zmian